Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Izabela

Zakrzewska

ul. Orkana 13/4 10-012

Olsztyn


tel.:
(89) 527 94 41
fax:
(89) 527 94 41
Godziny urzędowania:
  • pn. - pt.: 8:00 - 16:00

DOKUMENTY

Notariusz Izabela Zakrzewska, mająca siedzibę w mieście Olsztyn, dokonuje czynności notarialnych na podstawie oryginałów niżej wskazanych dokumentów i podanych przez Strony informacji, przy czym przed podpisaniem aktu notarialnego stwierdza tożsamość Stron na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

1. WSZELKIE UMOWY DOTYCZĄCE DZIAŁKI GRUNTU (zabudowanych lub niezabudowanych):
1) podanie numeru księgi wieczystej,
2) podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego nabycia, decyzja administracyjna, postanowienie sądowe, w tym odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (uwaga! w przypadku spadkobrania należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, to samo dotyczy umowy darowizny dokonanej po 2007 roku),
3) dane osobowe Stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo w przypadku firm – podanie numeru KRS (o ile dotyczy), REGON, NIP,
4) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
5) data wydania działki,
6) nr konta bankowego strony zbywającej, jeżeli zapłata nastąpi po akcie,
7) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
8) wypis z rejestru gruntów (uwaga! jeżeli nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej należy dołączyć wyrys z mapy ewidencyjnej, a gdy następuje podział nieruchomości i nie jest on ujawniony w księdze wieczystej należy dołączyć ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości i wyciąg z wykazu zmian gruntowych),
9) informacja, że na grunt nie zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia lasu i nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
10) informacja, czy dla gruntu ustalono, w drodze decyzji, warunki zabudowy pod zalesienie i czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji, bądź na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji
11) informacja o ewentualnej zabudowie.
Ewentualnie (patrz uwagi na końcu):
12) zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w płatności podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
13) jeżeli działka jest zabudowana: zaświadczenie stwierdzające, że w budynku nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

2. WSZELKIE UMOWY DOTYCZĄCE LOKALI:
1) podanie numeru księgi wieczystej,
2) podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego nabycia, decyzja administracyjna, postanowienie sądowe, w tym odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (uwaga! w przypadku spadkobrania należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, to samo dotyczy umowy darowizny dokonanej po 2007 roku),
3) dane osobowe Stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo w przypadku firm – podanie numeru KRS (o ile dotyczy), REGON, NIP,
4) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
5) data wydania lokalu,
6) nr konta bankowego strony zbywającej, jeżeli zapłata nastąpi po akcie.
Ewentualnie (patrz uwagi na końcu):
7) zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
8) zaświadczenie stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
9) zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w płatności podatku od nieruchomości.

3. WSZELKIE UMOWY DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
1) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
2) podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (uwaga! w przypadku spadkobrania należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, to samo dotyczy umowy darowizny dokonanej po 2007 roku),
3) podanie numeru księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
4) dane osobowe Stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo w przypadku firm – podanie numeru KRS (o ile dotyczy), REGON, NIP,
5) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
6) data wydania lokalu,
7) nr konta bankowego strony zbywającej, jeżeli zapłata nastąpi po akcie.
Ewentualnie (patrz uwagi na końcu):
8) zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
9) zaświadczenie stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4.TESTAMENT:
1) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania),
2) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO:
1) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo w przypadku firm – podanie numeru KRS (o ile dotyczy), REGON, NIP,
2) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
3) zakres umocowania (do jakich spraw będzie upoważniony mocodawca), jeżeli jest to pełnomocnictwo do rozporządzania nieruchomością – prosimy podać numer księgi wieczystej tej nieruchomości.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2) testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
3) dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania),
4) odpis akt stanu cywilnego spadkobiercy:
- jeżeli dziedziczy małżonek - odpis skrócony aktu małżeństwa,
- jeżeli dziedziczy córka, będąca panną – odpis skrócony aktu urodzenia,
- jeżeli dziedziczy córka, będąca wdową, rozwiedzioną lub zamężną – odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis skrócony aktu urodzenia,
- jeżeli dziedziczy syn – odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa,
5) dokument z organu ewidencyjnego lub dowód zmarłego z którego wynika nr PESEL zmarłego,
6) informacja czy spadkodawca był właścicielem nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta wraz z podaniem numeru księgi wieczystej.

7. PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU:
1) dane osobowe Stawającego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania),
2) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
3) testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
UWAGA! w przypadku odrzucenia spadku prosimy o informację:
- czy Stawający odrzucający spadek posiada dzieci (jeśli tak to prosimy podać ich imiona, nazwisko, adres zamieszkania),
- dane osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym (wystarczą imiona, nazwisko, adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa ze zmarłym).

8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (tzw. „intercyza”):
1) odpis skrócony aktu małżeństwa,
2) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania),
3) jeżeli umowa ma być zawierana przed zawarciem związku małżeńskiego prosimy podać datę i miejsce planowanego zawarcia małżeństwa.

UWAGI:
Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała.
Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych i dowodu opłaty podatku od nieruchomości – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Dane osobowe prosimy podawać drogą e-mailową w pliku zabezpieczonym hasłem (udostępnionym kancelarii notarialnej telefonicznie).

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Notariusz Izabela Zakrzewska z siedzibą w Olsztynie, ul. Orkana 13 lok. 4 (dalej „Kancelaria”).
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi Stron. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, a w zakresie wynikającym z umowy jest dobrowolne, ale brak danych uniemożliwia świadczenie usług. Podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa lub odpowiednio zawarta umowa na świadczenie usług. Kancelaria informuje, że zgodnie z przepisami osoba, której dane osobowe będą przetwarzane, ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na podstawie danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje. Dane nie będą służyć do profilowania oraz nie będą transferowane poza Polskę. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych, tj. Ustawy prawo o notariacie oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.